Aktualności

Zobacz więcej aktualności

O firmie

      Firma DOLBIOTECH jak wynika z skrótu myślowego w swoje nazwie odzwierciedla, potencjał zawansowanych myśli technologicznych. Profesjonalność produktów firmy DOLBIOTECH jest doceniana od kilku lat na międzynarodowym rynku hodowlanym. Skierowanie zainteresowania na produkty Firmy DOLBIOTECH wynika z potwierdzonej w sposób naukowy i praktyczny, uzyskanej zwiększonej dochodowości w produkcji zwierzęcej, na różnych płaszczyznach oceny efektywności produkcji. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane w systemie żywienia Firma DOLBIOTECH cechuje wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.

Potwierdzają to międzynarodowe certyfikaty uzyskane przez firmę DOLBIOTECH oraz weterynaryjne certyfikaty zdrowia dla eksportowanych produktów potwierdzone przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Produkty Firmy DOLBIOTECH są przetworzone w zawansowanych technologiach, co gwarantuje niskie obciążenie środowiska odchodami zwierzęcymi zgodnie z wytycznymi dyrektywy azotanowej i wchodzącej w życie dyrektywy śladu węglowego.

Krzysztof Kassner

Twórcą projektu DOLBIOTECH jest Krzysztof Kassner lekarz weterynarii absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, wpisany na Krajową Listę Lekarzy Weterynarii pod numerem 06568.

Na początku łączył obowiązki pracy lekarza terenowego z doradztwem weterynaryjno-żywieniowym na fermach hodowlanych bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej oraz drobiu w województwie wielkopolskim a później na terenie Polski. Rozszerzenie działalności w zakresie żywienia zwierząt hodowlanych , prowadzenie doświadczeń na fermach , ścisła współpraca z Uczelniami oraz Instytutami w zakresie fizjologii i żywienia zwierząt doprowadziły do podjęcia specjalistycznego profilu działalności związanego z profesjonalnym żywieniem zwierząt hodowlanych ( reprodukcyjnych ) , towarowych oraz powstania innowacyjnych surowców paszowych

Przed wstąpieniem Polski do UE surowce te uzyskały rejestrację w Ministerstwie Rolnictwa, na wniosek Polskiej Komisji Oceny Pasz w Warszawie , opublikowane również w rekomendacjach żywieniowych Polskiej Akademii Nauk Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt .

Po wejściu Polski do UE surowce te znajdują się w wykazie materiałów paszowych ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/ 1017 - z dnia 15 czerwca 2017 r. - zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68 / 2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych.

Powyższe materiały paszowe na bazie kombinacji białek o małych masach cząsteczkowych i strukturze jednokomórkowej oraz materiały paszowe uzyskane w technologiach HTST , są podstawą w rozwijanych koncepcjach produktów żywieniowych .

Dlatego produkty opracowane przez DOLBIOTECH wychodzą na przeciw celom zawartym w bieżących dyrektywach UE ; DYREKTYWA RADY (91/676/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.) o zanieczyszczeniach powodowanych przez azotany zawarte w odchodach zwierząt oraz projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) dotycząca ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz metanu.

Zmiany klimatyczne,  które obserwujemy coraz wyraźniej  w otaczającym nas środowisku w tym , zmniejszenie zasobów wody pitnej , ocieplenie  wyrażające się wzrostem  stężenia  dwutlenku węgla  (CO2 i metanu ( CH₄) w atmosferze , wpływają negatywnie na  nastawienie opinii publicznej do produkcji  zwierząt hodowlanych.  

Równocześnie wzrasta populacja ludzi , a więc wzrasta zapotrzebowania na produkty pochodzenia zwierzęcego ( mleko, jaja, mięso)  co stanowi  bardzo ważne wyzwanie zarówno dla hodowców jak i  dla przemysłu paszowego . 

Dlatego kolejne lata naszej pracy poświęcimy dla zwiększenia efektywności produkcji zwierzęcej  przy równoczesnym  ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko  odpadów pochodzących z  produkcji zwierzęcej ( azotany zawarte w odchodach zwierząt i  metanu ( CH₄) w zakresie  ich ilości i jakości.

DOLBIOTECH będzie dostarczał  hodowcą zwierząt  innowacyjnych rozwiązań  zawartych w formułach żywieniowych ,które umożliwią  wyjście  naprzeciw  oczekiwaniom społecznym  w zakresie  ochrony środowiska , dzięki  swoim wieloletnim doświadczeniom , bogatej  wiedzy naukowej   oraz  bieżącym obserwacjom (monitoringu)  ferm produkcyjnych zwierząt hodowlanych.

FRA

FRA

Dzięki certyfikacji GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) firmy wykazują, że spełniają wymagania rynku w zakresie odpowiedzialnej pracy w odniesieniu do ludzi i środowiska. GMP+ International jest właścicielem największego i najbardziej rozbudowanego programu zapewniania bezpieczeństwa pasz, GMP+ FSA, na świecie.

NON GMO

NON GMO

Pasza oznakowana jako wolna od GMO zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów/surowców, dla których istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przy czym organizmy te nie zawierają, nie składają się lub nie zostały wyprodukowane z GMO.

DAKKS

DAKKS

Zmieniające się wymagania rynkowe, nowe technologie i wiedza naukowa oraz transformacja gospodarcza i społeczna powodują ciągły rozwój nowych systemów oceny zgodności. Rośnie zainteresowanie włączeniem ich do portfolio programów akredytacyjnych DAkkS.

GMP+

GMP+

GMP+ jest standardem przeznaczonym dla organizacji, które stawiają główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Mówimy tutaj nie tylko o bezpieczeństwie pasz, ale również o bezpieczeństwie żywności, którą spożywamy.

Historyczne etapy tworzenia FORMUŁ żywienia zwierząt

Fabuła, które przez ponad 30 lat pracy ze zwierzętami hodowlanymi towarzyszy rozwojowi projektu, formułowania zdrowia zwierząt, na fundamencie wiedzy wyniesionej z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, to wymóg: „PRIMUM NON NOCERE” (po pierwsze, nie szkodzić).

1990
Proces rejestracji
  • Zarządzanie procesem rejestracji dodatków paszowych do żywienia zwierząt w Polskiej Komisji Oceny Pasz
  • Sprzedaż dodatków paszowych do polskich firm paszowych
  • Realizacja badań naukowych dotyczących oceny skuteczności dodatków paszowych w żywieniu zwierząt
1995
Wprowadzenie
standardów żywieniowych
  • Wprowadzenie standardów żywieniowych Unii Europejskiej w polskich wytwórniach pasz jak również w dużych fermach zwierząt hodowlanych w Polsce
  • Prowadzenie badań doświadczalnych oraz konsultacje żywieniowe w Polskich Instytutach Fizjologii i Żywienia Zwierząt
  • Uzyskanie Certyfikatów: Certyfikat Ochrony Własności Intelektualnej, Certyfikat Ochrony Znaków Towarowych
1996
2 mln ton/rocznie

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów paszowych z użyciem białka mikrobiologicznego dla ponad 20 wytwórni pasz w Polsce. Potwierdzenie efektywności formuł żywieniowych w produkcji rocznej pasz i koncentratów na poziomie 2 mln ton/rocznie

2005
Opracowanie proekologicznych
programów

Opracowanie proekologicznych programów żywieniowych dla dużych producentów pasz w oparciu o własne opatentowane produkty pochodzenia mikrobiologicznego.

2010
Zakłady mięsne

Analiza efektywności koncentratów paszowych zawierających białko mikrobiologiczne, na podstawie oceny wartości rzeźnej półtusz trzody chlewnej, przeprowadzanych w zakładach mięsnych w Polsce i za granicą

2015
Fermy krów mlecznych

Prowadzenie doświadczeń żywieniowych na fermach krów mlecznych oraz bydła mięsnego w Polsce i zagranicą z użyciem kompensatorów białkowych zawierających białka mikrobiologiczne oraz białka pochodzenia roślinnego poddane procesowi HTST.

2021
Wprowadzanie formuł

Wprowadzanie formuł żywieniowych dla krów mlecznych z użyciem kompensatorów białkowych wolnych od HEKSANU, wolnych od MOCZNIKA, wolnych od GMO, umożliwiających ograniczenie zjawiska podwyższania selekcji rocznej stada krów, przy wysokiej wydajności mlecznej z zachowaniem wskaźników płodności stada.

Jakość

Zarządzanie jakością  w DOLBIOTECHU związane jest z  uzyskaną certyfikacją   GMP+ FSA  oraz  MI 105 GMO Controlled

Formułowanie  jakości  i skuteczności  produktów  do żywienia zwierząt hodowlanych, wzmocnione jest współpracą  z  akredytowanymi Laboratoriami  oraz wiodącymi   Instytutami Fizjologii i Żywienia Zwierząt  Polsce i UE .

FRA

FRA

Dzięki certyfikacji GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) firmy wykazują, że spełniają wymagania rynku w zakresie odpowiedzialnej pracy w odniesieniu do ludzi i środowiska. GMP+ International jest właścicielem największego i najbardziej rozbudowanego programu zapewniania bezpieczeństwa pasz, GMP+ FSA, na świecie.

NON GMO

NON GMO

Pasza oznakowana jako wolna od GMO zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów/surowców, dla których istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przy czym organizmy te nie zawierają, nie składają się lub nie zostały wyprodukowane z GMO.

DAKKS

DAKKS

Zmieniające się wymagania rynkowe, nowe technologie i wiedza naukowa oraz transformacja gospodarcza i społeczna powodują ciągły rozwój nowych systemów oceny zgodności. Rośnie zainteresowanie włączeniem ich do portfolio programów akredytacyjnych DAkkS.

GMP+

GMP+

GMP+ jest standardem przeznaczonym dla organizacji, które stawiają główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Mówimy tutaj nie tylko o bezpieczeństwie pasz, ale również o bezpieczeństwie żywności, którą spożywamy.

Biała Lista

Sprawdź nas w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

NIP 8971859048

Kraje partnerskie

Planowane kierunki eksportu
Aktualnia ekspansja rynków